راهنمای پروفایل

بخش پروفایل :

340x230

این بخش مشخصات شما را نشان می دهد

بخش تنظیمات :

340x230

در این بخش شما می توانید مشخصات خود را تغییر دهید.

شماره ۱ - کشور کنونی شما است.

شماره ۲ - شهر کنونی شما است.

بخش چت خصوصی :

340x230

در این بخش شما می توانید با بقیه همکاران خود در سایت چت کنید. ابتدا لازم است همکار خود را از روی محصول به لیست دوستان اضافه کنید.

بخش محصولات شما :

340x230

شماره ۱ - نام محصول

شماره ۲ - وضعیت محصول رنگ قرمز نشان می دهد که محصول هنوز تایید نشده است. رنگ سبز نشان دهنده تایید شدن محصول شما است.

شماره ۳ - تعداد بازدید های محصول شما

شماره ۴ - تاریخ حذف محصول به صورت خودکار

شماره ۵ - مکان قرار گیری عکس محصول